Odbornost

Kvalita

Nasazení

Individuální přístup

O nás

Jsme česká advokátní kancelář, jejíž členové mají mnohaleté zkušenosti z renomovaných mezinárodních a českých advokátních kanceláří. Od roku 2018 poskytujeme komplexní právní služby firmám i privátním klientům. Snažíme se spojovat právní poradenství s obchodním přístupem a pomáháme tak klientům hledat nejvhodnější řešení nejen po právní stránce. Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

Při práci nehledíme na objem, ale především na individuální přístup a kvalitu poskytované služby. Neřadíme se sice mezi největší kanceláře, ale máme dostatečný počet právníků na to, abychom přijali jakkoliv velikou zakázku.

Služby

Právo
obchodních korporací

Právní poradenství a kompletní agenda pro obchodní korporace, statutární a kontrolní orgány, společníky, akcionáře a české i zahraniční investory.

Fúze
a akvizice

Právní poradenství při M&A transakcích, včetně přeshraničních fúzí. Strukturování, vyjednávání a implementace domácích i přeshraničních projektů.

Soudní spory a
arbitráže

Řešení sporů ze všech oblastí práva. Zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem.

IT & IP
právo

Právní služby v oblasti autorského práva, ochranných známek, patentů, licencí, franchisingu. Internetové a doménové právo. Zastupování v řízeních před ÚPV.

Farmaceutické
právo

Právní poradenství farmaceutickým společnostem ohledně smluvní agendy, regulatoriky, compliance a soutěžního práva.

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora

Komplexní právní poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních. Posuzování veřejné podpory.

Pracovní
právo

Právní a daňové poradenství ohledně pracovního práva, kolektivního vyjednávání, práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Právo
hospodářské soutěže

Řešení spojení soutěžitelů, dohod z hlediska narušení hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení. Zastupování v řízeních před ÚOHS.

Občanské
právo

Komplexní právní služby v oblasti občanského práva, sepisování smluv, vymáhání pohledávek a řešení majetkových sporů.

Právo nemovitostí a
stavební právo

Právní poradenství pro nemovitostní a stavební projekty od strukturování transakcí přes jejich implementaci až po vyjednávání.

Insolvenční právo a
restrukturalizace

Komplexní právní služby v oblasti insolvencí, oddlužení a řešení krizových situací. Zastupování v insolvenčních řízeních. Restrukturalizace dluhů.

Bankovnictví,
finance a kapitálový trh

Právní a daňové poradenství pro dluhové a ekvitní financování. Strukturování a vyjednávání transakcí, komplexní příprava smluvní úvěrové a zajišťovací dokumentace.

Správní
právo

Zastupování v řízeních před správními orgány a ve správním soudnictví. Právní poradenství územně samosprávným celkům a státním institucím v oblasti správních řízení.

Potravinové
právo

Všestranné poradenství v oblasti potravinového práva, monitoring legislativních změn.

GDPR a Whistleblowing

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů a whistleblowing. Komplexní GDPR a whistleblowing audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s legislativou a adekvátní školení zaměstnanců.

Náš tým

Pavel Široký

partner

Pavel Široký je zkušeným advokátem a podílel se na řadě významných projektů v České Republice a CEE regionu, a to včetně poradenství skupině OMV při prodeji její sítě čerpacích stanic společnosti Unipetrol RPA, poradenství americké společnosti Värde Partners při akvizici řetězce Boscolo Hotels, minoritním akcionářům při nabídkách převzetí (např. akcií Českého Telecomu), či poradenství při vytěsnění minoritních akcionářů (např. v hutní firmě ArcelorMittal Ostrava), dále poradenství při rozsáhlých domácích i zahraničních korporačních převzetích jak na straně kupujících (např. Next Wave Ventures při akvizici producenta PET lahví Rexam Petainer Aš), tak prodávajících (např. KKR v souvislosti s prodejem WMF skupině SEB, přednímu světovému výrobci malých domácích spotřebičů), a soudních i mimosoudních restrukturalizací domácích i zahraničních společností, jak na straně věřitelů nebo dlužníků, tak investorů.  Pavel se také pravidelně věnuje publikační činnosti.

Jan Zrzavecký

partner

Jan Zrzavecký se zaměřuje na obchodněprávní poradenství, soudní spory a právní služby privátní klientele. Poskytoval právní poradenství při řadě významných přeshraničních fúzí, jiných přeměnách, akvizicích, prodejích či nabídkách převzetí. Za Honzovu dílčí specializaci lze označit squeeze-outy a s nimi spojené soudní spory, v nichž má příležitost využít své ekonomické vzdělání. Mezi jeho klienty patří střední i větší tuzemské a zahraniční podniky, ale i úspěšné fyzické osoby. Zmínit lze např. jména innogy, Goodyear, Juta, Česká spořitelna, Česká mincovna, Rybářství Třeboň či Diebold Nixdorf.

Před založením naší advokátní kanceláře pracoval Honza deset let v přední tuzemské kanceláři Kocián Šolc Balaštík a stejnou dobu pak jako společník v advokátní kanceláři Hájek Zrzavecký.

Michaela Šerá

advokátka

Michaela Šerá se dlouhodobě věnuje především procesní agendě a smluvnímu právu. Zastupuje klienty ve všech typech soudních a rozhodčích řízení, zejména ve sporech z občanskoprávních i obchodněprávních závazkových vztahů, dále v pracovněprávních sporech, ve sporech o náhradu škody či ve sporech týkajících se nemovitostí. Dalšími specializacemi Michaely Šeré jsou závazkové právo, právo nemovitostí a právo na ochranu osobních údajů. Michaela se dlouhodobě podílí na poskytování právních služeb společnostem ze skupiny Rybářství Třeboň, společnostem OK REST (ODKOLEK) nebo UNITED BAKERIES. Michaela je členkou Kontrolní rady ČAK. 

Vladislava Kučerová

advokátka

Vladislava Kučerová se specializuje zejména na transakční právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Zastupovala klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí a jejich externího financování či při vstupu do společností formou joint ventures. V rámci své dosavadní právní praxe získala rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů při správě, developmentu a pronájmech logistických areálů, kancelářských a průmyslových budov, a rovněž v oblasti výstavby a při dodávkách stavebních a technologických celků. Vladislava dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a rovněž při nastavení systémů vnitřního fungování obchodních společností, jak v oblasti lidských zdrojů, tak při řízení obchodních vztahů se zohledněním požadavků regulace v příslušných oblastech. Vladislava má také zkušenosti z vedení obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány, včetně zastupování ve sporech z oblasti nekalé soutěže či ochrany hospodářské soutěže.

Tomáš Bubrjak

advokát

Tomáš Bubrjak se specializuje na poradenství v oblasti veřejných zakázek, nakládání s nemovitostmi, insolvenčního práva, správního práva se zaměřením na nakládání s majetkem státu. Zastupoval klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí. V rámci své dosavadní právní praxe získal rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů, vedení občanskoprávních a obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány, včetně zastupování ve sporech z oblasti informačních technologií, náhrady škody na zdraví, práva nemovitostí, rodinného práva a restitučních sporech.

Tomáš dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a GDPR.

Pavel Vejmola

advokát

Pavel Vejmola se věnuje zejména právu závazkovému, právu obchodních korporací a nemovitostnímu právu. V rámci kanceláře Pavel dále poskytuje právní podporu ostatním členům týmu i v dalších oblastech práva. Pavel se podílí na přípravě smluvní dokumentace, zpracování due diligence společností a v neposlední řadě přípravě podání v rámci sporné agendy. V průběhu studií Pavel absolvoval řadu odborných stáží a semestrální studijní pobyt na právnické fakultě Università degli Studi di Ferrara.

Daniela Kozáková

of counsel

Daniela Kozáková se věnuje oblasti práva nemovitostí, stavebnictví a obchodního práva více než 17 let. Daniela vedla nebo se podílela na celé řadě významných transakcí a projektů v oblasti akvizic a due diligence nemovitostních celků, developmentu, pronájmu a správy obchodních center, kancelářských, průmyslových a logistických budov a rovněž na realizacích rezidenčních projektů. Daniela se dále specializuje na právní služby týkající se investic do umění a sběratelství (art law) a oblasti památkové péče, v této oblasti disponuje ojedinělou kombinací znalostí a praktických zkušeností. Daniela je jedinou českou členkou mezinárodní organizace PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) sdružující nejvýznačnější osobnosti v rámci poradců na globálním trhu s uměním.

Jan Mareš

of counsel

Jan Mareš se specializuje zejména na oblast občanského práva, práva obchodních korporací a závazkového práva. Jan poskytuje právní poradenství jak obchodním společnostem, tak podnikatelům, fyzickým osobám a řadě municipalit, a to i v oblasti veřejného práva. 

Hana Trnková

advokát

Hana Trnková se specializuje na oblast obchodního práva, finančního práva a podnikání na kapitálovém trhu včetně regulatoriky. Hana poskytuje právní poradenství zejména obchodním korporacím, investičním společnostem a investičním fondům při nastavení systémů vnitřního fungování, a to jak v oblasti lidských zdrojů, tak při řízení obchodních vztahů se zohledněním požadavků regulace v příslušných oblastech.

Marek Žáček

compliance & forensic investigator

Marek Žáček se věnuje zejména oblasti trestního, přestupkového a pojistného práva a provádění forenzních auditů včetně poradenství k implementaci interních kontrolních systémů a optimalizaci procesů za účelem zvýšení efektivity. Přes dvanáct let pracoval u Policie ČR a dále několik let u renomovaných finančních institucí na různých pozicích souvisejících s detekcí a analýzou rizik. Marek vystudoval trestní právo na Policejní akademii v Praze a vzdělání si rozšířil na právnické fakultě Ruhr-Univerzität v Bochumi. Věnuje se také publikační činnosti v oblasti řízení operačních rizik a GDPR.

Marek Jeník

Advokát

Martin Bartoň

advokátní koncipient

Martin Šlechta

právní asistent

Tereza Šmídlová

Právní asistentka

Vendula Chmelařová

Office Manažerka

A tým paralegals a office asistentek

Vybrané reference

Novinky

LEGAL ALERT – Květen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová unijní úprava chráněných označení původu a zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky Na základě tohoto nařízení (použitelného s jistými výjimkami od 1. 12. 2025) došlo

celý článek »

LEGAL ALERT – Duben 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Připravovaná novela zákoníku práce – měnit se mají podmínky výpovědí, zkušební doby či odstupné Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu, ve které hodlá představit některé, zejména

celý článek »

LEGAL ALERT – Březen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD): odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce Tato evropská směrnice stanoví pravidla týkající se povinností společností ohledně

celý článek »

LEGAL ALERT – Únor 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odpovědnost společnosti v případě nesprávně poskytnuté informace umělou inteligencí V Kanadě se soud zabýval odpovědností společnosti v případě, kdy chatbot chybně (jménem letecké společnosti) informoval zákazníka o možnosti koupě

celý článek »

Adresa

Myšák Gallery
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Česká republika

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ    

COOKIES     

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Copyright © 2022 ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. | webdesign by LUBO SABO

Pavel Široký

partner

Praxe

 • CHSH Kališ Partners (2014-2018)
 • NOERR (2008-2014)
 • Wolf Theiss (2005-2008)
 • Salans (2004-2005)

Vzdělání

 • advokátem od 2008
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2005 Mgr., 2006 JUDr.)
 • Ústav práva a právní vědy – Arbitration Law (2023 LL.M.)

Specializace

 • fúze a akvizice, převzetí podniků
 • soudní spory a systémové kauzy
 • obchodní právo
 • hospodářská soutěž
 • právo nemovitostí

Jazyky

 • angličtina
 • němčina

Jan Zrzavecký

partner

Praxe

 • HÁJEK ZRZAVECKÝ (2008 – 2018)
 • KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK (1998 – 2008)
 • Komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo (1999 – 2005)

Vzdělání

 • advokátem od 2001
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (abs. 1997, Ing., 2004 Ph.D.)
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 1998, Mgr., 2000 JUDr.)
 • Thames Valley University v Londýně (1995)

Specializace

 • právo obchodních korporací
 • obecné obchodněprávní poradenství
 • fúze a akvizice
 • soudní spory
 • privátní klienti
 • veřejné zakázky a koncese

Jazyky

 • angličtina
 • němčina

Michaela Šerá

advokát

Praxe

 • HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář (2008 – 2018)
 • KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK advokátní kancelář (2005 – 2008)

Vzdělání

 • advokátem od 2005
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2002, Mgr., 2003 JUDr.)
 • absolvování projektu ČAK Další vzdělávání advokátů (osvědčení získáno v srpnu 2022)

Specializace

 • soudní spory
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • právo nemovitostí
 • insolvenční právo

Jazyky

 • angličtina

Členství

 • členka Mezinárodní sekce Kontrolní rady ČAK

Vladislava Kučerová

advokát

Praxe

 • Polverini Strnad (2006 – 2018)
 • Komerční banka (2004 – 2006)
 • Žižka a partneři (2002 – 2004)
 • KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ (člen Ernst & Young, mezinárodní síť advokátních kanceláří) (1997 – 2002)

Vzdělání

 • advokátem od 2001
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 1997, Mgr.)

Specializace

 • právo nemovitostí
 • soudní spory
 • pracovní právo
 • korporátní právo

Jazyky

 • angličtina
 • němčina

Tomáš Bubrjak

advokát

Praxe

 • Advokátní kancelář Polverini Strnad (2006 – 2008)
 • Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová (2008 – 2020)

Vzdělání

 • advokátem od 2011
 • Právnická fakulta MU v Brně (abs. 2005, Mgr.)

Specializace

 • právo nemovitostí
 • soudní spory
 • veřejné zakázky
 • správní právo
 • korporátní právo

Jazyky

 • angličtina

Pavel Vejmola

Advokát

Praxe

 • ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
 • Duška & Svobodová advokátní kancelář (2018 – 2019)
 • Řanda Havel Legal s.r.o. (2016 – 2018)

Vzdělání

 • advokátem od 2022
 • koncipientem od 2018
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2018, Mgr.)

Specializace

 • korporátní právo
 • závazkové právo
 • právo nemovitostí

Jazyky

 • angličtina

Daniela Kozáková

Of Counsel

Praxe

 • HAVEL & PARTNERS (2008 – 2018)
 • Gide, Loyrette, Nouel (2007 – 2008)
 • Hogan Lovells (2004 – 2007)
 • Linklaters (2003 – 2004)

Vzdělání

 • advokátem od 2007
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2004, Mgr.)
 • Utrecht University, mezinárodní právo soukromé (2002 – 2003)
 • Sotheby´s Institute of Art, Finance and the Art Market, 2014

Specializace

 • právo nemovitostí a stavebnictví
 • právo při sběratelství a investicích do umění
 • oblast ochrany kulturních statků
 • obchodní právo

Jazyky

 • angličtina
 • francouzština

Jan Mareš

Of Counsel

Praxe

 • samostatná praxe (1992 – 2018)

Vzdělání

 • advokátem od 1992
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 1976, JUDr. 1978)

Specializace

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • trestní právo

Jazyky

 • angličtina
 • ruština

Hana Trnková

advokát

Praxe

 • samostatná praxe
 • ČNB

Vzdělání

 • Právnická fakulta UK v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Specializace

 • bankovní a finanční právo
 • právo kapitálových trhů, investiční fondy
 • obchodní právo

Jazyky

 • angličtina

Marek Žáček

compliance & forensic investigator

Praxe

 • Senior Fraud Consultant (via ADF) Komerční banka, a.s. (2018 – 2019)
 • Senior Fraud Manager
  Analytic Data Factory, s.r.o. (2017 – 2020)
 • Senior Fraud Analyst
  Kooperativa pojišťovna, a.s. (2016 – 2017)
 • Fraud Analyst
  Uniqa pojišťovna, a.s. (2011 – 2016)
 • Risk analyst – vrchní komisař
  Policie České republiky (1998 – 2009)

Vzdělání

 • Magisterský program
  Policejní akademie ČR
 • Právnická fakulta, Ruhr-Univerzität Bochum
 • Bakalářský program
  Policejní akademie ČR

Specializace

 • Trestní právo
 • Pojišťovací a přestupkové pravo

Jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • ruština

Marek Jeník

Advokátní koncipient

Praxe

 • ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
 • Nocarová Partners Advokáti s.r.o. (2020-2021)
 • PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář (2017-2018)

Vzdělání

 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2020)

SPECIALIZACE

 • korporátní právo
 • závazkové právo
 • pracovní právo

Jazyky

 • angličtina

Martin Bartoň

Advokátní koncipient

Praxe

 • ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
 • Advokátní kancelář Mgr. Ing. Martin Matějka (2020-2023)

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2023)
 • Aarhus University, mezinárodní stavební právo, 2023

SPECIALIZACE

 • stavební právo
 • právo nemovitostí
 • správní právo

Jazyky

 • angličtina

Martin Šlechta

právní asistent

Praxe

 • ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., od r. 2022

Vzdělání

 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni , od r. 2020
 • Obchodní akademie, Plzeň, 2016-2020

Jazyky

 • angličtina
 • němčina

Tereza Šmídlová

právní asistentka

Praxe

 • ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., od r. 2023
 • Kancelář veřejného ochránce práv, od r. 2021

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, od r. 2020
 • Gymnázium Příbram, Legionářů 402, 2016-2020

Jazyky

 • angličtina
 • němčina

Mgr. Vendula Chmelařová

Office Manažerka

Praxe

 • Advokátní kancelář Rozehnal & Kuchař,
  Asistentka advokátní kanceláře / office managerka, 2020-2022
 • Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s., Asistentka právního oddělení, 2008-2020

Vzdělání

 • Metropolitní univerzita Praha, Magisterské studium, 2009 – 2014
 • Střední odborná škola, Šumperk, Obor Veřejnosprávní činnost, 1998 – 2002

Jazyky

 • němčina
 • angličtina