Novela zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Tato novela zákona byla přijata zejména kvůli výtkám Evropské komise, podle které Česká republika nesprávně provedla transpozici tzv. V. AML směrnice, a to zejména v oblasti vymezení skutečného majitele a výjimek z evidenční oblasti.

S ohledem na to, že novela upouští od dělení na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem, skutečným majitelem bude podle nového vymezení fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Jednou z dalších změn je zúžení výjimek dle ustanovení § 7 zákona, přičemž dle navrhovaného znění jsou výjimky omezeny výhradně na osoby veřejného práva (zrušeny tak budou výjimky např. pro politické strany a politická hnutí, odborové organizace či společenství vlastníků jednotek). Předpokládá se, že novela zákona bude účinná od 1. října 2022. Upozorňujeme, že dle novely musí všechny dotčené osoby do šesti měsíců od nabytí účinnosti zajistit, aby údaje o jejich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům novely. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace o novele zákona nebo o nutnosti podniknout další kroky se na nás neváhejte obrátit.

Další články

Úspěch v církevních restitucích

Naše advokátní kancelář úspěšně zastupovala Rybářství Třeboň Hld. ve významném restitučním sporu, zahájeném již v r. 2015. Protistrana, Cisterciácké opatství Vyšší

Novinka

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) provedl v souladu se svým kontrolním plánem v rámci své úřední činnosti v prvním pololetí roku