ZMĚNY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH


Dovolujeme si Vás informovat, že minulý týden byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která nabývá účinnosti dne 16. 7. 2023.

Pro přehlednost stručně rekapitulujeme nejdůležitější změny, které novela přináší:

Změna pravidel určování předpokládané hodnoty u veřejných zakázek pravidelné povahy

U veřejných zakázek pravidelné povahy (jednotková cena předmětu je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb) bude možné určit jejich předpokládanou hodnotu postupem podle § 19 odst. 3 ZZVZ pouze v případě podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu. Nelze aplikovat na nadlimitní veřejné zakázky.

Rozšířeny výjimky z nutnosti zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení

Například poskytovatel poštovních služeb nebude nově povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku zadávanou za účelem poskytování v zákoně vymezených služeb, např. služeb spojených s elektronickou poštou a uskutečňovaných výhradně elektronickou cestou, zejména zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služeb správy adres nebo přenosu doporučené elektronické pošty.

Rozšířeny výjimky z nutnosti zadávání podlimitních veřejných zakázek v zadávacím řízení

Nově není povinnost zadávat v zadávacím řízení podlimitní zakázky zadávané například Finančním analytickým úřadem za účelem zajišťování boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zajišťování provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, nebo podlimitní zakázky zadávané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost za účelem zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky.

Zpřesněny a doplněny podmínky využití nástroje tzv. zadávací lhůty v zadávacím řízení ze strany zadavatele

Vedle zpřesnění podmínek používání zadávací lhůty byly nově upraveny i podmínky uplatnění práva účastníka na náhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že zadavatel včas nevybere vítězného uchazeče. V souvislosti s tím byly zpřesněny a doplněny také podmínky pro poskytnutí tzv. jistoty ze strany uchazeče o veřejnou zakázku na dobu zadávací lhůty.

Nový důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel může účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, pokud získá podezření, že části nabídek, které mají být hodnoceny, připravoval ve vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů, a na výzvu zadavatele účastník nevysvětlil, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo.

Upravené podmínky prokazování kvalifikace účastníkem

Účastník může nově prokázat s pomocí třetí osoby nejen určitou část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, ale celou požadovanou kvalifikaci (vyjma kritéria dle § 77 odst. 1 ZZVZ). Není nově vyžadováno, aby byly vybraným účastníkem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci. O tom, zda budou vyžadovány originály či kopie, bude oprávněn rozhodnout zadavatel.

Nová podmínka pro uzavření smlouvy se zadavatelem

Zadavatel nově může uzavření smlouvy s účastníkem podmínit tím, že účastník doloží doklad o tom, že splnil své povinnosti dle § 21a zákona o účetnictví (tj. např. uveřejňování účetních závěrek, auditovaných účetních závěrek, výročních zpráv ve Sbírce listin obchodního rejstříku apod.).

Rozšířen pojem „vybraný dodavatel“

Pokud zadavatel bude požadovat, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, bude možné, aby je za účastníka plnila i osoba, která je členem téhož koncernu.

Zveřejňování údajů z nabídek všech účastníků

Kterýkoliv účastník zadávacího řízení může požádat zadavatele o zveřejnění anonymizovaných údajů z nabídek všech účastníků řízení, kteří podali nabídku (tj. obvykle nabízených cen za dodání požadovaného plnění). Účelem je poskytnout účastníkům zadávacího řízení informace, na základě kterých mohou odhadnout svou pozici v zadávacím řízení, což může být důležité např. z hlediska plánování jejich provozních kapacit.

Prověřování zadavatelem

Zadavatel bude moci ověřovat jakékoliv informace k nabídce dodavatele v kterékoli fázi zadávacího řízení. Zadavatel si dále bude moci také sám opatřovat doklady, vzorky nebo modely, pokud tyto nebudou předmětem hodnocení, a tedy předloženy účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel tak bude moci sám zjišťovat například informace z obchodního rejstříku v případě, kdy dodavatel výpis z obchodního rejstříku, ani odkaz na něj, do nabídky nevložil. Nebude tedy muset zasílat dodavateli výzvu.

Dynamický nákupní systém

Upraveny a doplněny podmínky pro využívání zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému a pro hodnocení naplnění kvalifikačních předpokladů účastníkem.

Upraveny podmínky pro změnu smluv a zjednodušen výpočet limitu pro dovolenou změnu smlouvy – nově odstraněn 50% limit pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (resp. hodnotu změny)

V zákoně zůstane pouze limitace změny dle § 222 odst. 9 ZZVZ, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky v důsledku změn smlouvy limitován 30 %. Fakticky se tímto vypuštěním limitu 50 % nic nemění, protože tento musel být vždy posuzován s ohledem na ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, které určuje nejvyšší přípustnou hranici cenového nárůstu zakázky (po odečtení nerealizovaných dodávek) na 30 % její původní hodnoty.

  • Upřesněny podmínky pro zánik zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
  • Zjednodušuje se zadávání veřejných zakázek mezi organizačními složkami státu.
  • Upraveny a doplněny podmínky pro podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele a pro řízení před ÚOHS.

Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze strany ÚOHS, zahájené před 16. 7. 2023, mají být dokončeny podle právní úpravy platné do 16. 7. 2023. Obdobně to platí i pro zakázky zadávané na základě rámcové dohody, která byla uzavřena před 16. 7. 2023, a pro veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému, které byly zahájeny před uvedeným datem. Jedná se pouze o stručný, zjednodušený přehled nejdůležitějších změn. Neváhejte nás proto kontaktovat v případě zájmu o podrobnější informace k přijatým změnám.

Obdobně jsme Vám k dispozici také pro ostatní oblasti práva.


V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby konzultace se na nás, prosím, obraťte prostřednictvím e-mailové adresy info@sirokyzrzavecky.cz.

Tento dokument je možné užít pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv užití tohoto dokumentu k jinému než zmíněnému účelu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování je bez souhlasu společnosti ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. („ŠZ“) zakázáno. Užitím tohoto dokumentu nevzniká mezi uživatelem a ŠZ žádný právní vztah, a zejména uživateli nevzniká žádné právo vůči ŠZ, vyplývající z užití tohoto dokumentu. Nabízení tohoto dokumentu k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní porady ve smyslu zákona o advokacii. ŠZ není odpovědná za využití tohoto dokumentu bez její přímé asistence a revize konečného obsahu.Informace zde uvedené nejsou vyčerpávající, a proto nemohou být považovány za poskytnutí specifické právní rady

Další články

LEGAL ALERT – Květen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová unijní úprava chráněných označení původu a zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky Na základě tohoto nařízení (použitelného s jistými výjimkami od 1. 12. 2025) došlo

LEGAL ALERT – Duben 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Připravovaná novela zákoníku práce – měnit se mají podmínky výpovědí, zkušební doby či odstupné Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu, ve které hodlá představit některé, zejména

LEGAL ALERT – Březen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD): odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce Tato evropská směrnice stanoví pravidla týkající se povinností společností ohledně

LEGAL ALERT – Únor 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odpovědnost společnosti v případě nesprávně poskytnuté informace umělou inteligencí V Kanadě se soud zabýval odpovědností společnosti v případě, kdy chatbot chybně (jménem letecké společnosti) informoval zákazníka o možnosti koupě