Novinky

Co je u nás nového

Zavedení systému eNeschopenek

S účinností od 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek.

Ošetřující lékaři budou mít možnost neschopenky vystavovat buď ve svém lékařském softwaru či v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti („DPN“) budou lékaři zasílat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) elektronicky.

Dochází rovněž ke zkrácení lhůt lékařů pro splnění povinnosti odeslat hlášení OSSZ. Namísto stávajících tří pracovních dnů budou lékaři povinni hlášení zaslat nejpozději v následující pracovní den po dni, kdy nastala skutečnost zakládající tuto povinnost.

Pojištěnci bude i nadále lékařem předán průkaz práce neschopného zaměstnance, který bude sloužit k tomu, aby se jím pojištěnec prokázal při dalším trvání DPN či při kontrole trvání DPN s tím, že na něm bude i v budoucnu vyznačováno ukončení DPN.

Dočasně práce neschopný pojištěnec nebude mít sice již povinnost neprodleně předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku DPN, nicméně bude stále povinen zaměstnavatele neprodleně o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (o překážce v práci) informovat.

Na straně zaměstnavatelů dojde rovněž k vítanému zjednodušení agendy. Zaměstnavatelé již nebudou OSSZ předávat žádné díly tiskopisu rozhodnutí o DPN, jako tomu bylo doposud, tedy nebudou od zaměstnanců ani přijímat žádosti o nemocenské. Zaměstnavatelé však budou i nadále povinni přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat OSSZ. Zákon o nemocenském pojištění však nově stanoví, že podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny (nově včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu) zasílá zaměstnavatel OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání DPN v elektronické podobě.

Již v současné době je zaměstnavatelům po přihlášení na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření skutečnosti, zda ČSSZ zaevidovala novou pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance, včetně dne, od něhož je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a dne, k němuž byla DPN ukončena.

V případě ukončení DPN bude postup lékaře obdobný jako při vzniku DPN. Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti bude lékař odesílat elektronicky OSSZ. Vedle toho vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se bude aplikovat stávající právní úprava, a to až do ukončení DPN.

Image

Image