LEGAL ALERT – Březen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Novela zákona o některých službách informační společnosti. Tato novela transponuje evropské nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, kterým se stanoví vymezení obchodních vztahů mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a podnikatelskými uživateli jejich služeb („Nařízení“). Novelou byl dozorem nad dodržováním povinností stanovených v Nařízení pověřen Český telekomunikační úřad. […]

Úspěšná akvizice

Naše advokátní kancelář zajišťovala právní poradenství při úspěšné akvizici spočívající mimo jiné v majetkovém vstupu klienta do společností, které se specializují na poskytování sociálně zdravotní péče a které budují síť domovů pro seniory. Našemu klientovi jsme poskytovali komplexní právní poradenství a zajišťovali přípravu smluvní dokumentace. Celková hodnota akvizice dosáhla téměř 70 milionů Kč. Na právním […]

LEGAL ALERT – Únor 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová podoba vzorového poučení o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a mimo obchodní prostory. V souvislosti s velkou spotřebitelskou novelou (tzv. tlačítkovou novelou) došlo také k úpravě nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. […]

LEGAL ALERT – Změny v pracovním právu

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Plánovaná novela zákoníku práce. MPSV zveřejnilo dne 12. září 2022 návrh novely zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů. Touto novelou budou do pracovněprávních předpisů zapracována některá práva zaměstnanců v důsledku požadavku Evropské unie na transpozici dvou směrnic EU, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a […]

LEGAL ALERT – Prosinec 2022

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nový zákon o hromadném řízení – aneb jak lépe ochránit spotřebitele? Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo návrh zákona o hromadném řízení, díky kterému dojde k implementaci evropské směrnice o zástupných žalobách[1] do českého právního řádu. Cílem této úpravy je dle Ministerstva spravedlnosti ČR zrychlit, zjednodušit a zlevnit soudní řízení tím, že dojde ke zefektivní […]

LEGAL ALERT – Listopad 2022

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Ochrana spotřebitele se zvýší díky tzv. „tlačítkové novele“. Tato novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku implementuje dvě evropské směrnice upravující spotřebitelské právo do českého právního řádu. Tento měsíc byla novela schválena oběma komorami Parlamentu, čeká na podpis prezidenta a účinnosti nabude ve lhůtě 30ti dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů. […]

Refinancování

Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství nadnárodní skupině společností působících ve zpracovatelském průmyslu v souvislosti refinancováním skupiny klienta syndikátem bank. Úvěr dosahoval řádu stovek milionů EUR a do transakce bylo zapojeno více než 20 evropských jurisdikcí. Vedoucím poradcem klienta byla advokátní kancelář se sídlem v Bruselu. Naše role spočívala v poradenství ohledně českých právních aspektů […]

LEGAL ALERT – Říjen 2022

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Účinnosti nabyla novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů Tato novela zákona o evidenci skutečných majitelů upustila od dělení definice skutečného majitele na koncového příjemce a na osobu s koncovým vlivem. Podle nového vymezení je skutečným majitelem fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní […]

Důkazní břemeno ve sporu s bývalým jednatelem – úspěch v dovolacím řízení

Naše advokátní kancelář uspěla s dovoláním ve sporu mezi společností a jejím bývalým jednatelem, ve kterém jsme v zastoupení společnosti podali žalobu na náhradu škody, kterou měl žalovaný jednatel společnosti způsobit porušením péče řádného hospodáře při výkonu své funkce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 29.6.2022 zopakoval základní pravidlo o nesení tzv. důkazního břemene v tomto typu řízení, […]

Úspěch v církevních restitucích

Naše advokátní kancelář úspěšně zastupovala Rybářství Třeboň Hld. ve významném restitučním sporu, zahájeném již v r. 2015. Protistrana, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, se domáhala částečné neplatnosti privatizace Rybníkářství Hluboká, právního předchůdce Rybářství Třeboň, uskutečněné v roce 1993, a z toho dovozovaného nároku církve na vydání téměř 120 ha rybníků. Soud prvního stupně ani soud odvolací argumentaci církve neuznaly […]